top of page

தயாரிப்பு வாழ்க்கை சுழற்சி மேலாண்மை CAD/CAE/CAM அறிமுகம்

introduction-to-product-life-cycle-management-cad-cae-cam-2

தயாரிப்பு வாழ்க்கை சுழற்சி மேலாண்மை CAD/CAE/CAM அறிமுகம்

இந்த அமர்வு, தயாரிப்பு மேம்பாட்டுக்கான பொறியியல் அமைப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறை மற்றும் தொழில்துறை சொற்களை உங்களுக்கு வழங்கும்

bottom of page